Shukokai linage

 Kanryu  Higaonna                                           Anko Itosu
   1853 - 1917                                                 1832 - 1916

                                   Kenwa Mabuni
                                     1889 - 1952
                         (founder of Shito -Ryu Karate)


                                      Chojiro Tani
                                       1921 - 1998
        (founder of Tani Ha Shito-ryu and Shukokai Karate)                                    Shigeru Kimura
                                       1941 - 1995
(World Chief Instructor and main developer of modern day Shukokai)                                   Shukokai Karate Club
                                                1977